Čebelarstvo Auguštin

Pomen gradilnega satnika

Čebelarji za zatiranje varoj poleg uradno registriranih in dovoljenih sredstev uporabljamo tudi različne apitehnične ukrepe. Zaradi zmanjševanja učinkovitosti registriranih sredstev in zaradi spoznanja, da morajo biti med in drugi čebelji pridelki brez kakršnih koli ostankov, postajajo te metode vse pomembnejše. Z apitehničnimi ukrepi je mogoče razbremenjevati zlasti gospodarske družine, tako da varoje iz njih preprosto odnašamo in jih po potrebi zatiramo drugod. Ena izmed takšnih metod je tudi uporaba gradil-nega satnika oz. izrezovanje trotovine.

Gradilni satnik je del običajnega satnika, v katerem čebele med spomladanskim in poletnim razvojem potegnejo oziroma gradijo trotovsko satje. Naredimo ga tako, da navaden satnik po sredini pokončno ali po dolgem pregradimo z leseno letvico na dva ali tri dele. Nekateri čebelarji uporabljajo za gradilni satnik tudi običajne prazne satnike. Takšen satnik primerno označimo in ga ob začetku cvetenja češnje in drugega sadnega drevja vstavimo ob rob gnezda, poleg zaleženega sata na njegovi levi ali desni strani v plodišču. V družini ga pustimo do konca paše.

Gradilni satnik je pomemben dejavnik v boju proti varojam, saj se z njim lahko uspešno branimo proti čezmernemu razvoju tega zajedavca v čebeljih družinah. Dokazano je namreč, da samice varoje svoja jajčeca tudi do 8-krat pogosteje odlagajo v trotovske celice z mladimi žerkami. Počakati moramo, da čebele zaležene trotovske celice pokrijejo, potem pa jih izrežemo. Če to storimo dvakrat ali trikrat, lahko število varoj zmanjšamo približno za polovico. Ob pregledu izrezane trotovske zalege lahko ugotovimo tudi število pršic v zalegi in tako dobimo dober vpogled v napadenost čebelje družine z varojami.

Postopek obglavljenja trotovske zalege ni dovolj učinkovit, saj varoje ostanejo žive in prek čebel, ki čistijo celice, preidejo v zalego, kjer nadaljujejo svoje razmnoževanje. Po obglavljenju trotovine moramo sat tako močno otresti, da trotovske bube in varoje izpadejo iz celic. Še bolje je varoje odstraniti z izpiranjem trotovskih celic z vodnim curkom. Tako očiščene trotovske sate lahko uporabimo pri šibkih družinah, pri katerih graditev trotovine ni intenzivna. Tudi na ta način odstranjujemo varoje s pomočjo trotovine.

Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega za­pisa, ki se prenaša na potomstvo, trotovine ne sme­mo izrezovati v odbranih družinah, saj so troti iz teh družin dragoceni. Zato moramo pri vzreji matic za svoje čebelarstvo veliko več pozornosti nameniti od- biri družin za vzrejo trotov. Kot kaže praksa, za ohra­njanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je treba iz rasno primer­nih družin vzrediti tudi dovolj trotov, s katerimi se bo­do sprašile matice ob njihovi naravni menjavi. Teh bo dovolj, če v svojih najboljših družinah ne bomo izre­zovali gradilnih satov, temveč bomo pustili, da se bo v mladem deviškem satju izlegla ena generacija tro­tov (ali morda dve).

Če želimo, da bomo imeli v obdobju, ko na vejah že visijo prvi roji, dovolj spolno zrelih tro­tov, moramo v sredino čebeljega gnezda moč­nih odbranih družin že sredi marca vstaviti gradilni satnik z zgrajenimi trotovskimi celicami. Matica jih bo zalegla, tako da se bodo iz njih čez 24 dni izlegli troti. Ti bodo svojo spolno zrelost dosegli prav tedaj, kojih bodo mlade matice najbolj potrebo­vale, to je v začetku maja.

Tako bomo lahko sami skrbeli za selekcijo v svo­jih čebelnjakih: v odbranih družinah bomo trotovino izrezovali glede na to, koliko je v njih že izleženih in za parjenje sposobnih trotov, v ostalih čebeljih dru­žinah pa bomo redno izrezovali trotovsko satje. Čim več trotovske zalege, po možnosti kar vso, pa mo­ramo uničiti v družinah, v katerih smo opazili čebele delavke z rumenimi obročki na zadkih. S tem bomo preprečili, da bi troti svoj »italijanski« genski material prenašali po širši okolici.

Gradilni satnik je koristen še za več drugih stvari:

1.     Prva in največja korist je nadzor nad čebeljo druži­no, zato ga imenujemo tudi barometer čebelje dru­žine. Gradilni satnik pokaže, kakšno je razpoloženje čebelje družine v različnih obdobjih njenega razvoja in življenja, tako da nam ni treba razdirati gnezda in zlagati satov na kozico. Pregledati je treba le pred­zadnji gradilni satnik na levi ali desni strani gnezda v plodišču in že vemo, kaj se dogaja v družini.

2.     Z rednim izrezovanjem satja, ki ga čebele izdela­jo v gradilnem satniku, preprečujemo rojenje. V njem čebelja družina gradi trotovino ob količkaj ugodni paši. Kadar se na satu v gradilnem satni­ku pojavijo matičniki, je to znak, da se družina pripravlja na rojenje. Še posebej je kritično, če se na zgrajenem satu pojavijo zaleženi ali celo pokriti matičniki. Takrat je roj neizogiben, zato moramo takoj poseči v družino, razdreti gnezdo in potrgati matičnike, če ni že prepozno. Prav ta­ko je roj neizogiben, če čebele ne gradijo nobe­nega satja več in je gradilni satnik prazen.

3. Družina, ki lahko gradi trotovino v gradilnem satniku, praviloma nikdar ne bo kvarila satnic, saj bo na njih izdelovala samo čebelje celice. Le tu in tamvbomo pri kaki izjemno močni družini lahko opazili kakšno trotovsko celico tudi na drugih satih.

4. Z izrezovanjem trotovine lahko pridobimo znatne količine voska, ki ni onesnažen s kemičnimi sredstvi za zatiranje varaj, če seveda v preteklosti za zatiranje varaj nismo uporabili sintetičnih akaricidov. Ti na žalost v vosku puščajo ostanke, ki se jih je zelo težko znebiti še več let po njihovi uporabi. Če gradilne sate izrezujemo od pomladi do jeseni, lahko ob količkaj ugodni paši iz vsake družine zberemo približno 250 g čudovito lepega voska. Ta je najlepši, če trotovino takoj pretalimo v sončnem ali parnem talilniku. Takšen vosek je vredno zbirati in ga uporabiti za izdelavo satnic.

Vstavljanje gradilnih satnikov in izrezovanje trotovine nam sicer vzameta nekaj več časa, vendar se nam bo vloženi trud kaj kmalu obrestoval z zdravimi in močnimi čebeljimi družinami, ki bodo manj obremenjene z varojami. Z gradilnim satnikom si pomagamo tudi pri ohranjanju čiste kranjske čebele – kar je konec koncev tudi zaveza slovenskih čebelarjev -, ne nazadnje pa je gradilni satnik lahko tudi orodje za pridobivanje kakovostnega voska.