Čebelarstvo Auguštin

April

Smo v mesecu aprilu in približujemo se glavni čebelarski sezoni. April ponuja čebelam vse več paše, čebelarju pa priložnost, da v praksi preizkusi svoje čebelarsko znanje. Zdaj se začenja prava skrb za vzgojo močnih družin, tako da bodo te lahko izrabile glavno spomladansko pašo. Aprila so možne še velike vremenske spremembe, ki vplivajo na razvoj čebeljih družin, zato mora čebelar svojim čebelam večkrat krepko priskočiti na pomoč. Zdaj lahko izrabimo prednosti nakladnega panja v svojo korist, saj nam bo to pozneje bogato poplačano. Oblika nakladnega panja nam ponuja vse možnosti za prilagajanje velikosti in oblike prostora, podobnega naravnemu bivališču čebel – duplu. Ker so dnevni donosi odvisni od števila čebel v čebelji družini in ker velikost tega panja lahko spreminjamo glede na moč družine, moramo zdaj izrabiti prav to. Da v tem mesecu dosežemo dober in skladen razvoj čebeljih družin, jim moramo zagotoviti dovolj toplote, hrane in prostora.

Čebelnjak spomladi

Zdaj je čas, da čebelji družini vrnemo sat, ki smo ga zaradi boljše ventilacije v panju odstranili jeseni pred zazimitvijo. Prav tako lahko zdaj zamenjamo stare sate z majhno zalogo hrane ter sate s trotovskimi celicami in drugimi nepravilnostmi. Na podlagi števila založenih satov se odločimo, koliko praznih satov bomo dodali pri prvem širjenju gnezda. Če je v čebelji družini ta čas 4-5 zalezenih satov, lahko dodamo dva prazna sata. Postavimo ju z ene in druge strani zalege poleg medenih satov s cvetnim prahom. Pred vlaganjem sate ogrejemo na soncu, da jih bo matica hitreje zalegla. Več o spomladanskem pregledu si lahko preberete v povezavi TUKAJ.

Od normalnega poteka širjenja gnezda je odvisno, ali se bo v panju v večjem ali manjšem obsegu pojavila spomladanska kriza. Jeseni izvaljene čebele odmirajo, nadomeščajo pa jih mlade čebele. To lahko ponazorimo z grafom. Rdeča krivulja, ki ponazarja število starih čebel, se od konca januarja do začetka aprila počasi spušča. Modra krivulja, ki ponazarja mlade čebele, pa od februarja naprej raste. V času, ko se krivulji sekata, je v panju najmanjše število čebel, zato ta trenutek imenujemo kritična točka v panju. Kritično obdobje se pri nas pojavlja približno na prehodu iz marca v april. Čim pozneje se pojavi kritično obdobje, tem manj prizadene razvoj družin. To krizo nekoliko omilimo, če številčno oslabelo družino utesnimo na prostor, ki ga lahko zaseda.

Posledice kritičnega obdobja pri šibkih družinah navadno opažamo vse leto. Takšne družine lahko nekoliko okrepimo le z izdatno podporo mladih čebel in pozneje z dodajanjem zalege. Takim kritičnim obdobjem velikokrat sledijo preleganja matic in družine se normalizirajo šele ob kostanjevi paši, tedaj pa je glavni del paše že končan. Najuspešnejši ukrep v tem kritičnem trenutku je, če čebele polno izrabijo dobro spomladansko pašo. Tako paša na vrbi ivi, borovnici in delno češnji čebele dobesedno prerodi, tako da kritične dobe skoraj ne opazimo oziroma je navadno zelo kratkotrajna.

Da je kritično obdobje čim manj stresno za čebele, mora dober čebelar že prej poskrbeti, da:

 • so zazimljene dovolj močne družine,
 • so čebele v zimski gruči čim mlajše,
 • mlade čebele niso preveč izčrpane (pozno dokrm-ljene ali izčrpane od gozdne paše),
 • so čebele popolnoma zdrave in kar najbolj očiščene varoe,
 • imajo čim mlajšo matico,
 •  imajo popoln zimski mir,
 • pozimi nimajo prepogostih izletov,
 • ne začnejo zalegati prezgodaj.

Označena matica

Pri enem od aprilskih pregledov, ko družine še niso tako močne, je priporočljivo, da se odločimo za označevanje matic. Matico najlaže najdemo dopoldne, ko je največ pašnih čebel zunaj panja. Matica se največkrat zadržuje na stranskih satih zalege na vzhodni strani panja. Med iskanjem na zalezenem satu se zelo rada odmakne na senčno stran, zato moramo sat obračati. Mlade matice se rade zatečejo na ste Označevanje čebeljih maticne panja. Sam označujem matice z barvo, ki je določena za posamezno leto. Ta način je najmanj zahteven, poleg tega pa zelo hitro najdemo matico med množico čebel delavk, tudi v roju. Več o označevanju matic si lahko preberete v nasvetu  Označevanje čebelje matice.

Sredi aprila je v naravi že veliko najrazličnejšega cvetja. Cveteti začnejo regrat, borovnica in divja češnja, ki daje veliko cvetnega prahu in medičine ter tako po uspešni zamenjavi generacij čebel pri teh vzbudi prvi gradilni nagon. Če so družine močne in z mladimi maticami, je že čas, da dodamo v gradnjo po eno satnico. Ob dodajanju satnic moramo biti zelo previdni, kajti pri tem se nam vsaka napaka maščuje s počasnim razvojem čebeljih družin. Vsako dodajanje satnic v sredino gnezda razbije mikroklimo zalege. Prvo satnico vstavimo ob rob gnezda, med prvi in drugi sat zalege z zahodne strani gnezda, tako da večina zalege ostane v toplejšem vzhodnem delu panja. Sončni žarki vzhajajočega sonca so namreč velika pomoč čebelam pri vzdrževanju potrebne mikroklime panja in zalege.

Z dodajanjem satnic čebeljim družinam v tem času dosežemo:

 • zamenjavo starega satja, ki je skladišče ostankov čebelje zalege in različnih ostankov kemičnih sredstev, ki smo jih uporabljali v preteklosti in jih še zdaj uporabljamo za zatiranje varoje;
 • da z zamenjavo starega, deformiranega in trotovskega satja vzdržujemo zdrave razmere v čebelji družini;
 •  da se iz mladega satja izležejo večje čebele;
 • zaposlimo vse čebele, ki imajo razvite žleze za izločanje voska; zaradi lihe naravne dražilne paše v tem obdobju čebele gradijo zelo kvalitetno satje;
 •  da z zgraditvijo mladega satja dobimo nov delovni prostor za intenzivno zaleganje matice;
 •  da začnejo tedaj, ko matica zaleže novo satje, čebele, ki proizvajajo matični mleček, hraniti ličinke.

Zalega kvalitetne matice

Graditev satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemoten pretok feromonov v panju pa so sicer ključni za preprečevanje rojenja. Če pašo kar koli ustavi, moramo družinam takoj pomagati z dodatnim krmljenjem z raztopino sladkorja in vode v razmerju 1 : 1. V pitalnike vseh družin vsak drugi večer vlijemo po 0,4 dl sladkornega sirupa. Če tega ne storimo, se graditev satnic ustavi. Čebele samice ob žici pregrizejo in prevlečejo z zadelavino. Iz tako prekinjene graditve ne bomo nikoli dobili lepo zgrajenega in zaleženega satja.

Če smo čebelje družine prezimovali v eni nakladi, bomo pri močnih družinah nastavili že prvo mediščno naklado. Pri tem še ne postavimo matične rešetke in tako omogočimo zaleganje matice tudi v drugi nakladi. Mediščno naklado vstavimo le tistim družinam, ki zasedajo vse ulice v panju. To preprosto ugotovimo tako, da odkrijemo pokrov in vidimo, koliko ulic zaseda družina. Priporočljivo je, da je v takšni dodani nakladi kakšen kilogram medu, kajti tako se bodo čebele še raje pomaknile v dodano naklado. Med v plodišču spodbuja zaleganje in spomladi deluje kot akumulator. Konec aprila med v plodišču ni več zaželen, ker spodbuja rojilno razpoloženje. Tedaj ga odstranimo iz plodišča in namesto njega dodamo mlad sat ali, glede na okoliščine, satnico.

Čebelnjak v aprilu

Če matico že spodbujamo k zaleganju in smo mediščno naklado že prej podložili pod plodiščno, zdaj ta postopek ponovimo v nasprotni smeri. Plodiščno naklado zdaj postavimo na podnico, kamor tudi sodi, in nanjo položimo mediščno naklado, ki je bila do zdaj na podnici. S tem dosežemo, da se celotno gnezdo z večino medenih zalog in zalego v hipu znajde v spodnjem delu. Ker čebele medenih zalog nagonsko ne trpijo na dnu panja, jih začnejo prenašati navzgor v zgornjo naklado. To prenašanje ima enak pomen kot krmljenje. Matica se preseli v zgornjo naklado, v kateri je veliko praznega prostora, in začne v njej še intenzivneje odlagati jajčeca. Veliko praznega prostora omogoča, da čebele v panju niso utesnjene. To je tudi eden od dejavnikov, ki zavirajo pojav rojilnega razpoloženja.

Če pri pregledu ugotovimo brezmatičnost oz. če je družina osirotela in nima nobene možnosti, da bi nadaljevala samostojno življenje, takšno naklado s čebelami preprosto podložimo pod sosednjo ali katero drugo družino. Pomembno je, da osirotelo družino vedno podložimo pod plodiščno naklado z močno čebeljo družino. Dodane osirotele čebele se pomaknejo navzgor k družini, kjer je zalega. Da preprečimo pokol, vložimo med obe nakladi list časopisnega papirja. Priporočljivo je, da slabih družin ne združujete med seboj, ampak jih raje dodajte močnejšim družinam – seveda brez matice. Čebelarsko pravilo je, da od slabičev ne dobimo zaželenih donosov.

Uporaba rezervne družine

Čeprav nekateri odsvetujejo izenačevanje čebeljih družin tako, da slabšim družinam dodajamo sate s pokrito zalego in čebelami, imam sam s tem postopkom dobre izkušnje. Na rezervnem stojišču, ki je več kot 3 km oddaljeno od čebelnjaka, imam vedno v rezervi najmanj šest družin. Teh ne gojim samo zato, da bi imel ob vsakem času na voljo rezervne matice, ampak tudi zato, da v njih pridobivam material, to je zalego in čebele za krepitev gospodarskih panjev. Iz teh rezervnih panjev poberem sate s pokrito zalego in čebelami ter jih dodam slabšim panjem. Enako ponovim pri tistih družinah na glavnem stojišču, ki so za ta čas premočne. Pokrito zalego in čebele iz teh družin zdaj vrnem oslabljenim čebeljim družinam na rezervni lokaciji. Ker so pašne čebele od drugod, se ne morejo vračati v prvotne panje, ampak ostanejo tam, kamor smo jih dodali. To opravilo ponovim približno čez teden dni, ko so gospodarske čebelje družine več ali manj izenačene. Zaželeno je načrtovati postopke tako, da bi čim več čebel doseglo dobo delavk in s tem maksimalno povečalo nabiralno moč čebelje družine tedaj, ko je v naravi glavna ali druga obilnejša paša.

Iz rezervnih družin pridobivamo zalego in čebele za krepitev gospodarskih panjev.

Ukrep sam ne poveča samo skupne moči čebeljih družin na stojišču, ampak omogoča tudi druge obratovalno-tehnične koristi. Te so:

 • pri nadaljnjih periodičnih pregledih so pri vseh panjih, ki so približno enako močni, potrebni enaki posegi
 • potreba po večjem prostoru in s tem dodajanje naklad se pojavlja pri vseh družinah približno ob istem času, to pa zelo poenostavi oskrbovanje čebel;
 • rojilno razpoloženje se zaradi približno enake moči družin pojavlja ob istem času.

Paša na regradu

V tem mesecu čebelja družina porabi približno 5 kg hrane. Velikokrat se zgodi, da začne zaradi slabih vremenskih razmer v panju primanjkovati hrane, zato moramo čebeljo družino dodatno krmiti s sladkorno raztopino v razmerju 1:1. Sladkoro-medene pogače v tem času čebele že bolj izčrpavajo, z dodatkom medu pa so čebelje družine bolj izpostavljene različnim okužbam.

Aprila ne smemo pozabiti tudi na varojo. Za teden dni vstavimo na podnice kontrolne vložke in preverimo število odpadlih varoj. Če smo varoje pozno jeseni ali pozimi zatirali z oksalno kislino, bomo v posameznih panjih našli le posamezne varoje. V nasprotnem bo zdaj večji problem akutna čebelja paraliza, to je bolezen mladih čebel delavk v družinah, ki so napadene z varojo. Prvi znak obolelosti za čebeljo paralizo je, da je pred panji veliko čebel, ki se plazijo po travi in ne morejo leteti. Izbruh bolezni je povezan z varojo in njenim sesanjem čebelje hemolimfe, to pa v hemolimfi pospeši razmnoževanje virusa, ki povzroča to bolezen. Glede na to je najučinkovitejši način boja pred to nadlogo uspešno zatiranje varoj.

V tem mesecu čebele opravljajo pomembno nalogo – opraševanje rastlin in sadnega drevja. Dokazano je, da rastline in sadna drevesa, ki jih oprašijo čebele, dajejo veliko večji donos ter da so plodovi in semena boljše kakovosti. Čebele s svojim opraševanjem prispevajo tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti rastlinskih vrst. Da je ta vloga čebelam še vedno premalo priznana, dokazujeta vedno večja umrljivost čebel zaradi uporabe pesticidov med cvetenjem .